Thực Đơn  Món Ăn Từ Thịt Bò, Gà

THÒT BOØ

THÒT GAØ

1

Boø Xaøo Hoa Thieân Lyù

1

Gaø Roâti

2

Boø Xaøo Boâng Heï

2

Gaø Xaøo Saû Ôùt

3

Boø Xaøo Boâng Caûi

3

Gaø Kho Göøng

4

Boø Xaøo Töù Xuyeân

4

Gaø Kho Rau Raêm

5

Boø Xaøo Rau Muoáng

5

Gaø Chieân Nöôùc Maém

6

Boø Xaøo Caûi Boù Xoâi

6

Gaø Xaøo Naám Baøo Ngö

7

Boø Xaøo Khoå Qua

7

Gaø Xaøo Naám Rôm

8

Boø Xaøo Haønh Ôùt

8

Gaø Xaøo Naám Ñoâng Coâ

9

Boø Xaøo Naám Baøo Ngö

9

Gaø Naáu Lagu

10

Boø Xaøo Caûi Chua

10

Cari Gaø

11

Boø Xaøo Ñaäu Cove

11

Gaø Naáu Naám

12

Boø Xaøo Thôm

12

Gaø Naáu Chao

13

Boø Xaøo Caàn, Toûi Taây

13

Gaø Ram Haønh

14

Boø Kho Saû

14

Caùnh Gaø Chieân Nöôùc Maém

15

Boø Naáu Traùi Caây

15

Gaø Naáu Laù Giang

16

Boø Naáu Lagu

16

Goûi Gaø

17

Boø Naáu Tieâu Xanh

17

Gaø Chieân Nguõ Vò18

Gaø Troän Haønh Taây19

Gaø Naáu Maêng Töôi

Suất Ăn Công Nghiệp Thiên Phúc Hiếu Hân

Hạnh Phục Vụ Quý Khách
Tag: suất ăn công nghiệp bình dương, suất ăn công nghiệp bà rịa vũng tàu, suất ăn công nghiệp bình phước, suất ăn công nghiệp tây ninh, suất ăn công nghiệp biên hòa đồng nai,suất ăn công nghiệp