Thực Đơn  Món Ăn Từ Cá

1

Caù Loùc Kho Tieâu

19

Canh Chua Caù Basa

2

Caù Loùc Kho Thôm

20

Caù Höôøng Chieân Saû ÔÙt

3

Caù Loùc Fileâ Chieân Saû

21

Caù Luø Ñuø Chieân Saû

4

Canh Chua Caù Loùc

22

Caù Ngaân Chieân Maën

5

Caù Dieâu Hoàng Chieân Gioøn

23

Caù Nuïc Kho Caø

6

Canh Chua Caù Dieâu Hoàng

24

Caù Treâ Chieân, Maém Göøng

7

Caù Dieâu Hoàng Naáu Ngoùt

25

Caù Treâ Kho Göøng

8

Caù Dieâu Hoàng Kho Tieâu

26

Caù Muøi Chieân Saû

9

Caù Dieâu Hoàng Tröng Töông

27

Caù Moù Chieân Saû

10

Caù Ñoái Kho Tieâu

28

Caù Hoá Chieân Maën

11

Caù Ñoái Kho Thôm

29

Caù Baïc Maù Kho Maêng

12

Caù Ñoái Chieân Xuø

30

Caù Boáng Kho Tieâu

13

Caù Ñoái Kho Thòt

31

Caù Boáng Kho Thôm

14

Caù Ñoái Kho Caûi Chua

32

Caù Roâ Phi Chieân Gioøn

15

Caù Basa Kho Tieâu

33

Caù Roâ Kho Toä

16

Caù Basa Kho Haønh ÔÙt

34

Caù Roâ Phi Kho Haønh ÔÙt

17

Caù Basa Fileâ Chieân Soát Caø

35

Caù Chim Chieân

18

Caù Basa Fileâ Chieân Saû

36

Caù Chim Tröng Töông Hoät


Suất Ăn Công Nghiệp Thiên Phúc Hiếu Hân

Hạnh Phục Vụ Quý Khách
Tag: suất ăn công nghiệp bình dương, suất ăn công nghiệp bà rịa vũng tàu, suất ăn công nghiệp bình phước, suất ăn công nghiệp tây ninh, suất ăn công nghiệp biên hòa đồng nai,suất ăn công nghiệp