Thực Đơn  Món Ăn Từ Thịt Heo

1

Heo Quay Kho Caûi Chua

19

Söôøn Non Kho Thôm

2

Ba Roïi Kho Tieâu

20

Söôøn Non Kho Cuû Caûi

3

Heo Xaù Xíu

21

Söôøn Non Naáu Ñaäu

4

Ba Roïi Ram Teùp

22

Söôøn Non Ram Maën

5

Heo Kho Thôm

23

Söôøn Non Naáu Lagu

6

Heo Xaøo Chua Ngoït

24

Söôøn Non Naáu Caûi Chua

7

Thòt Heo Kho Tröùng

25

Söôøn Non Naáu Ñaäu

8

Thòt Heo Kho Taøu

26

Söôøn Collet Ram

9

Thòt Heo Kho Su Haøo

27

Söôøn Nöôùng Nguõ Vò

10

Thòt Heo Xaøo Boâng Caûi

28

Söôøn Soát Chua Ngoït

11

Thòt Heo Om Naám Rôm

29

Söôøn Chieân

12

Thòt Heo Xaøo Maém Ruoác

30

Cari Söôøn

13

Gioø Heo Naáu Giaû Caày

31

Löôõi Heo Naáu Ñaäu

14

Gioø Heo Naáu Hon

32

Tai, Löôõi Heo Phaù Laáu

15

Gioø Heo Haàm Maêng

33

Xíu Maïi Tröùng Cuùt Xoát Caø

16

Gioø Heo Troän

34

Gan Heo Xaøo Ñaäu Cove

17

Chaû Laù Loát

35

Tim Heo Xaøo Thaäp Caåm

18

Thòt Vieân Soát Caø

36

Chaû Luïa Kho Tieâuthịt heo

Suất Ăn Công Nghiệp Thiên Phúc Hiếu Hân

Hạnh Phục Vụ Quý Khách

Tag: suất ăn công nghiệp bình dương, suất ăn công nghiệp bà rịa vũng tàu, suất ăn công nghiệp bình phước, suất ăn công nghiệp tây ninh, suất ăn công nghiệp biên hòa đồng nai,suất ăn công nghiệp