Thực Đơn  Món Ăn Từ Hải Sản, Trứng

MÖÏC

TOÂM

1

Möïc Xaøo Chua Ngoït

1

Toâm Rang Me

2

Möïc Xaøo Caûi Ngoàng

2

Toâm Xaøo Ñaäu Cove

3

Möïc Xaøo Caûi Chua

3

Toâm Xaøo Hoa Thieân Lyù

4

Möïc Xaøo Hoa Thieân Lyù

4

Toâm Chieân Boïc Coám

5

Möïc Xaøo Caàn Toûi

5

Boâng Caûi Naáu Toâm

6

Möïc Xaøo Boâng Caûi

6

Toâm Xaøo Boâng Caûi

7

Möïc Xaøo Maêng Töôi

7

Toâm Chieân Gioøn

8

Möïc Xaøo Saû ÔÙt

8

Toâm Xaøo Naám Rôm

9

Möïc Xaøo Thì Laø

9

Toâm Ram Thòt

10

Möïc Xaøo Tam Saéc

10

Toâm Rim Maën

11

Möïc Xaøo Rau Caûi

11

Toâm Kho Nöôùc Döøa

12

Möïc Nhoài Thòt Chieân

12

Toâm Xaøo Caûi Ngoàng

TRÖÙNG

1

Tröùng Chieân Thòt Baèm

1

Tröùng Cuùt Kho Nöôùc Töông

2

Tröùng Cuoän Haønh Caø

2

Tröùng Cuùt Kho Thòt

3

Tröùng Chieân Soát Thòt

3

Tröùng Xaøo Khoå Qua

4

Chaû Tröùng

4

Tröùng Cuoän Chaû Luïa, Laïp Xöûng

5

Tröùng Luoäc Môõ Haønh

5

Tröùng Cuoän Haûi Saûn

6

Maém Chöng Tröùng

6

Tröùng Chieân OÁp LaSuất Ăn Công Nghiệp Thiên Phúc Hiếu Hân

Hạnh Phục Vụ Quý Khách
Tag: suất ăn công nghiệp bình dương, suất ăn công nghiệp bà rịa vũng tàu, suất ăn công nghiệp bình phước, suất ăn công nghiệp tây ninh, suất ăn công nghiệp biên hòa đồng nai,suất ăn công nghiệp