Thực Đơn  Món Ăn Từ Bún Phở

1

Phôû Gaø

19

Mieán Maêng Gaø

2

Phôû Boø

20

Mieán Vòt

3

Huû Tíu Nam Vang

21

Mieán Thòt Heo

4

Huû Tíu Gioø Heo, Thòt Heo

22

Buùn Thòt Nöôùng

5

Huû Tíu Boø Vieân

23

Buùn Chaû

6

Baùnh Canh Gioø Heo, Thòt Heo

24

Buùn Söôøn

7

Baùnh Canh Cua Hueá

25

Buùn Moïc

8

Nui Naáu Gioø Heo, Thòt Heo

26

Mì Tröùng

9

Nui Xaøo Boø

27

Mì Xaøo Gioøn

10

Nui Xaøo Thaäp Caåm

28

Huû Tíu Xaøo Toâm Thòt

11

Nui Xaøo Haûi Saûn

29

Chaùo Gaø, Vòt, Thòt Baèm

12

Buùn Gaïo Xaøo Thaäp Caåm

30

Chaùo Caù Mieàn Taây

13

Buùn Gaïo Naáu Thòt

31

Baùnh Öôùt Chaû Luïa

14

Mì Xaøo Boø

32

Baùnh Hoûi Heo Quay

15

Mì Xaøo Toâm Thòt

33

Mì Hoaønh Thaùnh

16

Buùn Boø Hueá

34

Huû Tíu Boø Kho

17

Buùn Rieâu

35

Baùnh Mì Boø Kho

18

Canh Buùn

36

Mì Naáu Thòt

Suất Ăn Công Nghiệp Thiên Phúc Hiếu Hân

Hạnh Phục Vụ Quý KháchTag: suất ăn công nghiệp bình dương, suất ăn công nghiệp bà rịa vũng tàu, suất ăn công nghiệp bình phước, suất ăn công nghiệp tây ninh, suất ăn công nghiệp biên hòa đồng nai,suất ăn công nghiệp