Thực Đơn  Món Ăn Từ Rau, Củ, Quả

1

Caûi Ngoït Luoäc, Xaøo Toûi

19

Goûi Ñu Ñuû

2

Caûi Ngoït Xaøo Giaù

20

Goûi Döa Leo

3

Rau Muoáng Luoäc, Xaøo Toûi

21

Caø Tím Xaøo

4

Caûi Thìa Xaøo Toûi

22

Caûi Chíp Xaøo Toûi

5

Baàu Luoäc, Xaøo Toûi

23

Canh Caûi Ngoït Thòt Baèm

6

Baàu Xaøo Thì Laø

24

Canh Caûi Thaûo Thòt Baèm

7

Caûi Thaûo, Caø Roát Xaøo

25

Canh Caø Chua Naáu Tröùng

8

Susu, Caø Roát Luoäc, Xaøo Toûi

26

Canh Khoå Qua

9

Möôùp Khía Xaøo Toûi

27

Canh Bí Xanh Thòt Baèm

10

Döa Leo, Caø Chua Xaøo

28

Canh Bí Ñoû

11

Döa Giaù

29

Canh Khoai Môõ

12

Goûi Baép Caûi

30

Canh Chua Baép Caûi

13

Caûi Chua Xaøo Giaù

31

Canh Caûi Chua

14

Ñaäu Baép Luoäc

32

Canh Caûi Xanh Naáu Göøng

15

Ñaäu Coâve Xaøo Toûi

33

Canh Largim

16

Su Haøo Xaøo

34

Canh Heï Ñaäu Huõ

17

Khoå Qua Xaøo Tröùng

35

Ñaäu Ñuõa Xaøo Toûi

18

Baép Caûi Luoäc, Xaøo Caø Chua

36

Giaù Heï Xaøo


1

Canh Möôùp, Moàng Tôi, Rau Reàn

19

Ñaäu Huõ Chieân Xoát Caø

2

Canh Taàn OÂ

20

Ñaäu Huõ Xoát Thòt

3

Canh Caûi Xoong

21

Ñaäu Huõ Kho Naám Rôm

4

Canh Döa Leo

22

Naám Rôm Kho Thaäp Caåm

5

Canh Buø Ngoùt

23

Naám Rôm Xaøo Möôùp, Naám Meøo

6

Canh Cuû Caûi

24

Heo Chay Kho Nöôùc Töông

7

Canh Baàu

25

Söôøn Chay Chieân Saû ÔÙt

8

Canh Chua Maêng

26

Boø Vieân Chay Xaøo Haønh ÔÙt

9

Canh Su Haøo

27

Toâm Chay Xaøo Rau Cuû

10

Canh Chua Thôm

28

Möïc Chay Xaøo Thaäp Caåm

11

Canh Chua Baïc Haø

29

Chaû Luïa Chay Kho Nöôùc Töông

12

Canh Chua Rau Muoáng

30

Mì Caên Xaøo Caûi Chua

13

Ñaäu Huõ Nhoài Thòt Xoát Caø

31

Heo Chay Naáu Lagu

14

Khoå Qua Nhoài Thòt Baèm

32

Toâm Chay Kho Nöôùc Döøa

15

Caø Chua Nhoài Thòt

33

Möïc Chay Kho Nöôùc Döøa

16

Bí Ñao Nhoài Thòt

34

Caù Côm Chay Kho

17

Caø Tím Nhoài Thòt

35

Chaû Gioø Chieân

18

Döa Leo Nhoài Thòt

36

Ñaäu Huõ Chieân Saû


Suất Ăn Công Nghiệp Thiên Phúc Hiếu Hân

Hạnh Phục Vụ Quý Khách

Tag: suất ăn công nghiệp bình dương, suất ăn công nghiệp bà rịa vũng tàu, suất ăn công nghiệp bình phước, suất ăn công nghiệp tây ninh, suất ăn công nghiệp biên hòa đồng nai,suất ăn công nghiệp